Czym są księgi rachunkowe pełnej księgowości i co grozi za ich nieprowadzenie?

Prowadzenie działalności wiąże się rejestrem i ewidencją wszelkich operacji finansowych przedsiębiorstwa. W poniższym artykule omówimy zatem, czym są księgi rachunkowe i co może grozić za brak ich prowadzenia. Zapraszamy do lektury!

Czym są księgi rachunkowe pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe to sposób ewidencji, który wykorzystywany jest przez firmy będące na pełnej księgowości. Stanowią przekrój informacji finansowych przedsiębiorstwa, ponieważ znaleźć w nich można informacje o przepływie wszystkich środków w firmie. Księgi rachunkowe obejmują informacje dotyczące przychodów, wydatków, kosztów wynagrodzeń pracowniczych, zobowiązań kredytowych, opłat, czynszów itd. A od jakiej kwoty prowadzi się pełną księgowość? Limit został ustalony na 9 654 400 zł. Dodatkowo księgi rachunkowe wraz z powiązaną z nimi dokumentacją muszą być przechowywane do czasu, kiedy przedawni się zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat.

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe składają się ze stałych elementów, do których zaliczyć możemy:

  • dziennik, który przeznaczony jest do zapisywania wszelakich operacji gospodarczych w porządku chronologicznym. Zapisy, które się w nim znajdują, powinny być numerowane, a także mieć powiązanie z dowodami księgowymi,
  • konta księgi głównej, inaczej zwane syntetycznymi. Działają w oparciu o podwójny zapis – powinien, ma. Powielają informacje z dziennika, jednak posortowane są w porządku systematycznym,
  • konta ksiąg pomocniczych – uszczegółowienie zapisów, które znajdują się w księdze głównej,
  • inwentarz to wykaz aktywów i pasywów, które potwierdzone są inwentaryzacją,
  • bilans próbny, który pozwala na sprawdzenie czy zapisy znajdujące się w księdze oraz dzienniku się pokrywają.

Co przepisy mówią o prowadzeniu ksiąg rachunkowych?

Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych omawia szczegółowo kodeks karny skarbowy. To, co warte zaznaczenia to fakt, iż niewywiązywanie się z obowiązków prowadzenia poprawnej księgowości może doprowadzić do postawienia zarzutów karnych lub do wykroczenia skarbowego. Ważne jest również to, że nieprowadzenie księgi rachunkowej to nie tylko całkowite zaniechanie jej, ale również prowadzenie niewłaściwej. Za przykład niech posłuży prowadzenie podatkowej księgi rozchodów i przychodów zamiast księgi rachunkowej.

Co grozi za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych?

Podatnik, który ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej, a tego nie robi, może podlegać karze grzywny, która wynosi do 240 stawek dziennych. Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych jest działaniem umyślnym, więc sprawcy należy udowodnić mu działanie z premedytacją. Jeśli natomiast nieprowadzenie ksiąg rachunkowych było wynikiem błędu bądź też niewiedzy podatnika, wówczas nie ma możliwości, by został on pociągnięty do odpowiedzialności karnej za to działanie.

Jak widać, warto rzetelnie prowadzić księgi rachunkowe, tak by nie narażać się na pociągnięcie do odpowiedzialności. A każdy, kto chce mieć pewność, że jego dokumenty księgowe prowadzone są w sposób poprawny, powinien nawiązać współpracę z biurem rachunkowym, które profesjonalnie zajmie się tymi kwestiami.