Strata podatkowa na działalności i możliwości jej odliczenia

Ze stratą podatkową mamy do czynienia wtedy, gdy w danym okresie rozliczeniowym koszty uzyskania przychodów są wyższe od osiągniętych przychodów.

5 lat na rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym wolno obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Po upływie wspomnianego 5-letniego okresu podatnik traci prawo do odliczeń w zakresie straty za dany rok podatkowy i to niezależnie od tego, czy w tym czasie nastąpiło odliczenie jej w całej wysokości.

Nie więcej niż 50% starty podatkowej rocznie

Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć  50%  tej straty, dlatego najkrótszy okres, w którym można rozliczyć tę stratę, wynosi 2 lata. Jeśli więc okaże się, że dochód podatnika za dany rok jest niewystarczający do odliczenia 50% straty z poprzedniego okresu rozliczeniowego, to aby skorzystać z przysługujących w tym zakresie uprawnień, może przyjąć różne proporcje.

Jeśli w okresie 5 lat, o którym mowa, dojdzie do kumulacji strat, tzn. podatnik poniesie kolejną stratę w jednym lub kilku latach podatkowych. To ze względu na nieosiągnięcie dochodu, nie będzie mógł w danym roku dokonać odliczenia. Nie oznacza to jednak, że jego prawo w tym zakresie przepada. Uprawnienie to będzie mu bowiem przysługiwało w roku kolejnym, pod warunkiem że osiągnie w nim dochód, a także nie przekroczy 5-letniego terminu.

Przykład:

W zeznaniu podatkowym za rok 2006 podatnik wykazał stratę. Stratę rozliczył w następujący sposób:

  • 50% – 2009 r.
  • 20% – 2010 r.
  • 30% – 2011 r.

Ponieważ zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe za rok 2011 przedawnia się z końcem 2017 r. (tj. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku za 2011 r.), a w 2011 r. rozliczona została część straty wykazanej w zeznaniu za 2006 r., organy podatkowe mogą jeszcze w roku 2017 kwestionować prawidłowość rozliczenia za rok 2006.

Podstawa prawna:

§ art. 9 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), § art. 7 ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy