Z dniem 1 stycznia 2014 roku zmianie uległy przepisy dotyczące prawa do odliczania VAT. Odliczyć VAT będzie można w chwili, w której w stosunku do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy i nabywca będzie posiadał fakturę.

Przedsiębiorcy będą zmuszeni weryfikować otrzymane faktury pod kątem powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Jest to szczególnie istotne w kontekście wprowadzenia uprawnienia do wystawiana faktur na 30 dni przed dostawą bądź przedpłatą. W praktyce mogą, bowiem wystąpić przypadki, w których nabywca towarów bądź usługobiorca będą,  dysponowali fakturą, ale obowiązek podatkowy od danej czynności powstanie w przyszłości.

Szczególnie uważni muszą być przedsiębiorcy, którzy mają do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów – WNT. W takiej sytuacji prawo do odliczenia VAT powstanie także w momencie, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Odliczenie będzie jednak możliwe dopiero po otrzymaniu faktury. Brak takiego dokumentu ograniczy możliwość odliczenia VAT od WNT, przy jednoczesnym  obowiązku wykazania VAT należnego od tego zakupu. W konsekwencji rozliczenie VAT od tej transakcji nie będzie neutralne dla przedsiębiorcy. Podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony, jeśli otrzyma fakturę potwierdzającą WNT w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej transakcji.

Przykład 1:
Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 stycznia 2014 roku. Nabywca otrzymał fakturę 3 lutego. WNT należy rozliczyć w dacie wystawienia faktury. Podatnik wykazuje zarówno podatek VAT naliczony, jak i podatek VAT należny.

Przykład 2:
Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 stycznia 2014 roku. Nabywca  nie otrzymał faktury. WNT należy rozliczyć do 15 dnia miesiąca następującego po dostawie. W rozliczeniu podatnik może wykazać zarówno podatek VAT należny, jak i podatek VAT naliczony.

Jednak w sytuacji, gdy podatnik nie otrzyma faktury w kolejnych 3 miesiącach (licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy), wówczas będzie zobligowany do skorygowania odliczonego uprzednio podatku VAT za okres, w którym upływa termin 3 miesięcy. Gdy przedsiębiorca otrzyma fakturę w kolejnych 3 miesiącach następujących po dostawie towarów, nie musi dokonywać jakiejkolwiek korekty.

Podstawa prawna:
art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy