Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiła  zmiana w zasadach ustalania obowiązku podatkowego w VAT. Będzie on w większości przypadków powstawał z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednak niekiedy moment ten będzie wyznaczała otrzymana zapłata.

Jeżeli przed dostawą lub wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tej zapłaty.
Dotyczy to jednak następujących czynności:

  • Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu.
  • Przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie.
  • Dostaw towarów w trybie egzekucyjnym wskazanych w art. 18 ustawy o VAT.
  • Świadczenia – na podstawie odrębnych przepisów – na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (z wyjątkiem czynności, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług).
  • Wykonywania usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
art. 19a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy