Osoba fizyczna z tytułu najmu mieszkania może wybrać opodatkowanie najmu według stawki 8,5%  na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.  Jest  na to czas najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód powstał w grudniu.

Ewidencjonowanie przychodów z najmu

Jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy pisemnej, to nie trzeba prowadzić ewidencji przychodów. Ryczał oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc lub  kwartalnie do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca. Zmianę  formy opodatkowania, można dokonać dopiero w następnym roku podatkowym. W tym celu trzeba pamiętać o złożeniu do 20 stycznia kolejnego roku pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego.

Przychody z najmu w małżeństwie

Przychody małżonków, uzyskanych z najmu rozliczać należy proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku czyli po 50%. Małżonkowie, między którymi istnieje w danym roku współwłasność majątkowa małżeńska, mogą  złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. W przypadku małżonków korzystających z rozliczenia najmu na zasadach ryczałtu oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia, natomiast w przypadku małżonków rozpoczynających najem w trakcie roku – w terminie jego opłacania za pierwszy okres najmu w danym roku.

Oświadczenie o rozliczeniu całości przychodów u jednego z małżonków należy składać co roku. Przy opodatkowaniu przychodów z najmu, dzierżawy obowiązuje jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%. Ryczałt należy obliczać samodzielnie i wpłacać  miesięcznie lub  kwartalnie do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania.

Rozliczenie roczne podatku od wynajmu

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego  na PIT-28. Osiąganie przez jednego z małżonków opodatkowanych ryczałtem przychodów z tzw. prywatnego najmu nie jest przeszkodą dla rozliczenia się przez nich we wspólnym zeznaniu.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy