Zgodnie z art. 67a. § 1. Ordynacji Podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty.

Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może rozłożyć zaległość podatkową na raty. Bardzo istotne jest, aby wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej zawierał uzasadnienie. W uzasadnieniu należy wykazać, jaki ważny dla firmy interes lub interes publiczny przemawia za rozłożeniem zaległości podatkowej na raty.
Z uwagi jednak na fakt, że kryteria ustawowe, są bardzo ogólne, warto postarać się wykazać jak najwięcej powodów wskazujących na „potrzebę” rozłożenia zaległości na raty. Należy wskazać na ile rat podatnik chce aby naczelnik rozłożył zaległość. Żądanie wskazane we wniosku nie jest oczywiście dla niego wiążące, ale wskazanie wiarygodnej ilości rat, które odpowiadają stanowi faktycznemu opisanemu w uzasadnieniu z pewnością będzie przemawiało na korzyść podatnika.

Ważne okoliczności

We wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej należy podkreślić tymczasowość sytuacji, czyli brak możliwości zapłaty podatku. Podkreślić należy, że zdarzenie to (najlepiej, jeżeli niezawinione przez podatnika powstałe przy udziale tzw. siły wyższej) może wywołać ujemne skutki nie tylko dla niego (zamknięcie firmy), ale również dla innych osób np. może wiązać się ze zwolnieniem pracowników, którzy stracą pracę i nie będą płacili podatków,  nie osiągając dochodów, a co za tym idzie Skarb Państwa ucierpi, płacąc im zasiłki dla bezrobotnych.

Czyli mamy do czynienia z ważnym interesem publicznym, który może zdecydowanie bardziej  przekonać naczelnika do pozytywnego ustosunkowania się do wniosku. Wszystkie twierdzenia i informacje przytaczane we wniosku trzeba udowodnić. Dlatego warto postarać się aby załączyć jak najwięcej dokumentów potwierdzających, że twierdzenia zawarte w uzasadnieniu są prawdziwe.

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą, wniosek o udzielenie ulgi podatkowej powinien także zawierać informacje dotyczące pomocy publicznej, tj. m.in. o jaką pomoc publiczną przedsiębiorca się ubiega oraz jakie jest jej przeznaczenie. Przedsiębiorcy powinni także przedstawić stosowne oświadczenia  o otrzymanej wcześniej pomocy.
W przypadku rozłożenia zaległości na raty należy płacić je wraz z odsetkami w terminach wyznaczonych przez naczelnika. W przypadku niezapłacenia w terminie którejkolwiek z rat terminem zapłaty całej zaległości podatkowej stanie się dzień właściwy do zapłaty sprzed podjęcia decyzji.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy