Prowadzisz spółkę, ciężko pracujesz i osiągasz świetne wyniki, ale do końca roku i zwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym zwykle dzieli się zysk jeszcze daleko. Tymczasem sytuacja firmy spokojnie pozwala na wypłatę części już osiągniętych zysków. Jak można to zrobić?

Co mówią przepisy o wypłacie zaliczki na dywidendę?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.
Bardzo istotne więc  jest ustalenie, kiedy i w jakiej wysokości dywidenda może być wypłacona. Dywidenda może być wypłacona w większej wysokości niż zysk osiągnięty przez spółkę ponieważ, przepisy kodeksu spółek handlowych, określają maksymalną wysokość dywidendy i ustalają także o jakie kwoty dywidenda może zostać podwyższona.

Ustalenie wysokości dywidendy

Wysokość dywidend wypłaconych wspólnikom nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o:

  • niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału;
  • i pomniejszonego o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Możliwość wypłaty zaliczek na dywidendę określa umowa spółki

Jest także możliwość wypłaty zaliczek na dywidendę. Możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy musi wynikać wprost z umowy spółki. Jeśli umowa nie przewiduje takiej możliwości, zaliczki na dywidendę nie można wypłacić.

A co z zaliczkami?

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego:

  • powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz
  • pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Wypłaty dywidendy (zaliczki) wypłaca się  w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeśli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, to jest ona wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Przykład

W maju 2013 r., po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 r., zarząd spółki podjął uchwałę o wypłacie udziałowcom (5 osobom fizycznym) zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za 2013 r. w kwocie po 10.000 zł dla każdego z nich. Łącznie kwota wypłaty wyniosła: 50.000 zł.

Wypłacane zaliczki zostały pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy, który wyniósł łącznie:10.000 zł x 19% x 5 wspólników = 9.500 zł.
Za 2012 r. spółka osiągnęła zysk netto w kwocie: 350.000 zł, a od końca 2012 r. zysk wyniósł 140.000 zł. Spółka spełnia więc warunki określone w art. 194 i 195 K.s.h.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy