Czy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) dotyczy tylko spółek kapitałowych? Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe?

Często spotykamy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które cieszą się z możliwości prowadzenia uproszczonej formy dokumentacji księgowej jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR). Jednakże nawet te podmioty mogą być zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości, ponieważ po przekroczeniu określonej wielkości przychodów trzeba prowadzić księgi rachunkowe, czy nam się to podoba czy też nie! Faktem jest, że prowadzenie pełnej księgowości jest droższe, ale gdyby zapytać tych, którzy od początku wybrali tę formę prowadzenia dokumentacji księgowej to wątpliwe jest, aby zdecydowali się na jej zmianę na KPiR.

Pełna księgowość daje wgląd w każdą, nawet najmniejszą, operację dzięki temu dokumentacja jest przejrzysta i kompletna. Prowadzenie pełnej księgowości wymaga staranności i sumienności, co także ułatwia udzielanie ewentualnych wyjaśnień np. w Urzędzie Skarbowym, gdy podmiot stara się o zwrot nadpłaconego podatku VAT.  Pełna księgowość staje się niezbędna, aby nad prowadzeniem firmy od strony księgowo-finansowo-podatkowej panować.

Kiedy przedsiębiorca musi wprowadzić księgi rachunkowe? Ustawa o rachunkowości, po spełnieniu określonych warunków, nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r., jeżeli ich przychody za 2016 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Podstawą prawną w tym zakresie jest  treść art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 updof.

Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, tj. 3 października 2016 r., wynosi 4,2976 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2016).

Zatem limit przychodów za 2016 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r., wynosi: 1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro = 5.157.120 zł.