Kiedy trzeba zmienić wartość początkową środka trwałego?

Gdy środek trwały zostanie ulepszony w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji to wartość początkową środka trwałego, od której ustala się odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu, należy zmienić. Jeżeli podatnik dokonuje tych czynności na środku trwałym i w ten sposób go ulepsza, musi szczególnie uważać na wysokość wydatków, które poniósł na ten cel. Jeśli  suma wydatków na ulepszenie środka trwałego przekroczy w ciągu roku podatkowego wartość 3.500 zł, będzie musiał w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, powiększyć jego wartość początkową o sumę wydatków poniesionych na ten cel w roku podatkowym.

Dotyczy to również wydatków na nabycie części składowych bądź peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Jeżeli w trakcie roku podatkowego okaże się, że podatnik zmuszony jest ponieść na ten środek trwały kolejne wydatki przekraczające kwotę 3. 500 zł, będzie musiał dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów.

Ulepszenie środka trwałego

O ulepszeniu można mówić jednak tylko wtedy, gdy wydatki poniesione na ulepszenie pociągają za sobą wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia, w którym środek trwały przyjąłeś do używania. Jeżeli więc wartość użytkowa się nie zwiększa, to dowolnie wysokie wydatki nie wpływają na wzrost wartości początkowej.

Trzeba zwrócić uwagę, czy wykonane prace są remontem bądź czy miały na celu utrzymanie środka trwałego w stanie używalności, czy też była to modernizacja (ulepszenie). Ma to istotne znaczenie, gdyż w przypadku remontu wszystkie wydatki można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku modernizacji suma wydatków zwiększa wartość początkową ulepszanego środka trwałego.

Ustalenie, kiedy nastąpiło ulepszenie środka trwałego, ma dla podatnika ogromne znaczenie, gdyż takich poniesionych wydatków nie wliczy bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, lecz zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Przykład:
Jeżeli ulepszyłeś środek trwały, a suma wydatków na części składowe i peryferyjne wyniosła 11.000 zł, w tym tylko jedna część miała cenę nabycia wyższą niż 3.500 zł, tj. 7.000 zł, zwiększasz wartość początkową środka trwałego jedynie o tę kwotę. Pozostałe wydatki w wysokości 4.000 zł możesz zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy