Z dniem 1 stycznia 2014 r. co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu wykonywania usług ciągłych powstaje z chwilą wykonania usługi. W myśl nowych przepisów usługę ciągłą będzie uznawało się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego będą się odnosiły płatności za nią lub jej rozliczenia. Będzie tak, aż do momentu zakończenia wykonywania takiej usługi.

Z kolei czynności świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie będą upływały terminy płatności lub rozliczeń, będą uznawane za wykonane z upływem każdego roku podatkowego (także do momentu zakończenia wykonywania tych usług).

Niestety ustawa o VAT nie definiuje pojęcia  świadczeń usług ciągłych. Możemy posiłkować się jednak wypracowanymi przez sądy administracyjne  poglądami, że za usługi ciągłe nie możemy uznać szeregu regularnych dostaw, spośród których da się jednak wyróżnić pojedyncze transakcje i takie czynności nie mogą stanowić dostaw ciągłych w rozumieniu przepisów o VAT (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2012 r., I FSK 935/11).

W myśl nowych regulacji prawnych moment powstania obowiązku podatkowego w VAT będzie zależał od zaistniałych określonych okoliczności ale również od treści zawieranych umów. Warto więc przejrzeć umowy z kontrahentami pod kątem ustalenia, kiedy zgodnie z umową usługi są uznane za wykonane.

Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie jest również ujęta szczególna regulacja dotycząca usług wykonywanych częściowo. Ma ona miejsce wówczas, jeśli strony czynności określiły zapłatę dla wykonanej części usługi (art. 19a ust.2 ustawy o VAT). Powstanie obowiązku podatkowego dla usług częściowo wykonanych będzie zasadniczo uzależnione od woli stron, a w szczególności od tego, czy umówią się one na częściowe przyjmowanie usług,  co będzie podstawą do częściowej zapłaty.

Przykład :
Firma A zawarła z firmą B umowę na świadczenie usług reklamowych w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014. Strony umówiły się na rozliczanie świadczonych usług na koniec każdego kwartału. Obowiązek podatkowy powstanie zatem 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014 i 31.12.2014. Fakturę za wykonane w każdym kwartale usługi należy wystawić nie później niż do 15 dnia każdego następnego miesiąca, czyli nie później niż 15.04.2014, 15.07.2014, 15.10.2014 i 15.01.2015.

Podstawa prawna:
art. 19a ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku.

Autor: Teresa Sykulska, doradca podatkowy