Co musi znaleźć się w ewidencji pełnej księgowości?

Prowadzenie ewidencji pełnej księgowości, to nic innego, jak prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to złożony system rejestrowania wszystkich operacji finansowych przedsiębiorstwa, który musi być prowadzony systematycznie i bardzo dokładnie. Z jakich elementów musi składać się pełna księgowość i kto jest zobowiązany do jej prowadzenia? Wszystkie najważniejsze informacje poniżej.

Podstawowe elementy pełnej księgowości

Ewidencja pełnej księgowości jest skomplikowanym procesem, który wymaga rejestrowania wszystkich operacji finansowych firmy w sposób chronologiczny i systematyczny. W myśl obowiązujących przepisów, w tym Ustawy o Rachunkowości, wymaga się od przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość dokładnego dokumentowania i ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych mających wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa​. Jakie elementy musi zatem zawierać pełna księgowość? W tego typu ewidencji powinny znajdować się:

 • zestawienie obrotów i sald w księdze głównej oraz na kontach pomocniczych​​,
 • inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów firmy​,
 • dokumentacja operacji gospodarczych, w tym data transakcji, określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego, opis operacji, kwotę, datę zapisu oraz oznaczenie kont, których dotyczy​.

Zasady pełnej księgowości

Trzeba wiedzieć, że pełna księgowość wymaga również prowadzenia dokumentacji finansowej w języku polskim i polskiej walucie. Ponadto wszystkie zapisy w księgach muszą być oparte na rzetelnych dowodach księgowych, takich jak faktury, rachunki czy dokumenty magazynowe​. Zasady, na których opiera się pełna księgowość, to:

 • zasada istotności – mówi o tym, że wszystkie zdarzenia gospodarcze wpływają na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa​​,
 • zasada ostrożności – dotyczy zasobów majątkowych, które powinny być wyceniane w sposób nie zaburzający wyniku finansowego​,
 • zasada wiarygodności – ewidencja musi być wiarygodna i rzetelna​,
 • zasada współmierności przychodów i kosztów – oznacza, że koszty w danym okresie rozliczeniowym powinny odpowiadać przychodom poniesionym w tym okresie​.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełną księgowość muszą prowadzić przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, które przekraczają określone progi przychodów, a także inne określone w przepisach prawa podmioty. W związku z tym zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości są​:

 • spółki handlowe, takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, bez względu na wielkość przychodów,
 • osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, w przypadku, gdy ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro,
 • przedsiębiorstwa w spadku, jeśli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • samorządy oraz jednostki korzystające z dotacji i subwencji, czyli gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe.

Jak widac obowiązek prowadzenia pełnej księgowość dotyczy wielu podmiotów, a jej zasady są dość skomplikowane.Jeśli szukasz pomocy w prowadzeniu ewidencji pełnej księgowości, to zgłoś się do nas!