Przedsiębiorca prowadząc działalność musi być świadomy szeregu obowiązków, którym podlega w zakresie podatków, ubezpieczeń, finansów. Firmy, które prowadzą księgi rachunkowe (bez względu na to czy obowiązek pełnej księgowości wynika z ustawy o rachunkowości czy też dobrowolnie wybrały taką formę prowadzenia księgowości) mają jeden obowiązek do wypełnienia więcej, tzn. są zobligowane do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za dany rok. O tym, kto i kiedy jest zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości, pisaliśmy tutaj.

To właśnie w sprawozdaniu finansowym, podmiot go sporządzający, przedstawia wszelkie informacje dotyczące jego rocznego wyniku finansowego. Pamiętać należy o tym, iż nie jest to dokument tworzony tylko i wyłącznie na  potrzeby własne, wewnętrzne przedsiębiorcy, ale ma on ogromne znaczenie także w kontaktach z fiskusem lub Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS). Sprawozdanie finansowe stanowi podstawę zgłaszanych danych właśnie do KRS.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2016 r. będą mieli przedsiębiorcy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej także w 2017 roku w przypadku spełnienia co najmniej dwóch warunków spośród niżej wymienionych:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, tj.:

2.500.000 euro × 4,2615 zł/euro* = 10.653.750 zł,

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj.:

5.000.000 euro × 4,2615 zł/euro* = 21.307.500 zł.

* Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez NBP, na dzień bilansowy. Kurs ten na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 4,2615 zł/euro (tabela nr 254/A/NBP/2015).

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do KRS nie później niż 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Np. jeśli ostatnim dniem bilansowym jest u przedsiębiorcy dzień 31 grudnia, to sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone najpóźniej do dnia 30 czerwca, a złożone do KRS najpóźniej 15 lipca.

Odpowiedzialność za poddanie sprawozdaniu badaniu i ogłoszenie go, spada na kierownika jednostki, którym w przypadku spółek kapitałowych jest zarząd, a w przypadku spółek osobowych – właściciele. Osoby te są odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości i to właśnie im grożą sankcje z tytułu niewykonania przez jednostkę obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.